Tài liệu tham khảo


Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.
Thông tư, nghị  định và hướng dẫn thực hiện luật PCCC

Thông tư, nghị định và hướng dẫn thực hiện luật PCCC

Thông Tư: 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014, thi hành Nghị Định: 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 và hướng dẫn thực hiện luật PCCC và các loại biểu mẫu. quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.